Yükleniyor
AB Delegasyonu Sivil Toplum Ağları Danışma Kurulu Toplantısı

AB Delegasyonu Sivil Toplum Ağları Danışma Kurulu Toplantısı, Ankara'da 21.12.2018 tarihinde Holiday INN Otelde gerçekleştirildi.

Toplantının Amacı:

AB Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Destekleri altında, Türkiye’deki STÖ’leri etkili ağ oluşturma ve seçili sektörlerde ortaklık kurabilme kapasitelerini güçlendirmek için yeni bir hibe programı hazırlıyor. Bu hibe programı, var olan ya da yeni kurulacak olan tematik sivil ağları destekleyecek. Başvuru çağrısı 2019 yılının ilk çeyreğinde duyurulacak. STÖ’lerin sürece ilişkin görüş ve önerilerini almak için, AB Türkiye Delegasyonu bu Danışma Toplantısı’nı düzenliyor. Toplantı, STÖ’lerin çalıştıkları alana ilişkin deneyim ve görüşleri ile çalıştıkları alandaki AB müktesebatı ile ilgili reformlar hakkındaki önerilerini paylaşmayı amaçladı.

 

Çalışma Grupları için Tartışma Soruları

 

 • İçerisinde bulunduğumuz şartlar düşünüldüğünde, STÖ'lerin ihtiyaçları ve gündemleri çerçevesinde hangi sektörler / başlıklar / alanlar hazırlanan hibe çağrısında yer almalıdır?

 • Hazırlanan hibe çağrısı içerisinde hangi faaliyetler önceliklendirilmelidir?

Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı Ali ULUSOY'da bu toplantıya katılarak katkı sundu.

AB’nin Türkiye’deki sivil topluma yönelik desteklerinin amaçları iki önemli dokümanda tanımlanmıştır; bunlar “Genişleme Kapsamındaki Ülkelerdeki Sivil Topluma Yönelik AB Destekleri Rehberleri 2014-2020” ile Türkiye’ye yönelik IPA kapsamındaki mali yardımların çerçevesini de belirleyen “Türkiye Strateji Belgesi 2014-2020”.

Genişleme Kapsamındaki Ülkelerdeki Sivil Topluma Yönelik AB Destekleri Rehberi 2014-2020” isimli dokümana göre genişleme politikaları içerisinde sivil topluma sağlanan destek, katılımcı demokrasinin teşvik edilmesine odaklanmaktadır. 2 ana hedef ile yansıtılmaktadır:

 • Sivil toplum faaliyetlerinin destekleyen bir ortamın sağlanması

 • STÖlerin etkili ve hesap verebilir bağımsız aktörler olarak kapasitelerinin geliştirilmesi.

Türkiye Strateji Belgesi 2014 - 2020” isimli doküman AB Destekleri Rehberi dokümanı ile aynı eksende AB’nin sivil toplum desteklerine yönelik amaçlarını şu şekilde açıklar:

 • Sivil toplumun gelişimini politika yapma ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım ile desteklemek;

 • Temel haklar ve diyalog kültürünün teşvik edilmesi;

 • Türkiye ve Avrupa sivil toplumları arasında sivil toplum diyaloğu ve kültürler arası değişimin geliştirilmesi

STÖ Ağlar ve Platformlar Programı – CSF 2018

 • Teklif çağrısı 2019'un ilk çeyreğinde yayınlanacak

 • Bu çağrının genel amacı, Türkiye'deki mevcut veya yeni ağlarının veya platformların kapasitelerini güçlendirmektir.

 • Sivil toplum örgütlerinin etkin bir şekilde ağ oluşturmalarına ve seçilmiş sektörlerde ortak eylemlerde bulunma kapasitelerine sahip olmalarını sağlayacaktır.

 • Tahmini toplam bütçe 9.5 milyon EUR

 • Hedeflenen belirli sektörlere yönelik farklı Lotlar (en fazla 8 lot)

 • Azami %95 AB Finansmanı

 • Projeler Türkiye’de gerçekleştirilecektir ancak programın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bazı faaliyetler yurt dışında gerçekleştirilebilir

 • Başvuranların şu kriterleri sağlamaları gerekmektedir:

  • Tüzel kişiliğe sahip olmak ve

  • Kar amacı gütmemek ve

  • Belirtilen uygun ülke / bölge / yararlanıcılardan birinde kurulmuş sivil toplum örgütü olmak: AB Üye Devletleri, IPA II ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanı